Általános szerződési feltételek

A City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete szerződéses partnerei által a City Taxi védjegye alatt végzett SZEMÉLYTAXI-SZOLGÁLTATÁSRA 

>>> SCROLL DOWN FOR ENGLISH <<< 

1. Az általános szerződési feltételek hatálya 

1.1 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete (3300 Eger, Petőfi Sándor u. 19. Adószám: 18582217-1-10, tel.: (36) 555-555, honlap: https://citytaxieger.hu/ e-mail cím: [email protected] – a továbbiakban: City Taxi) mint  önálló diszpécserszolgálat (személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat) által szervezett,  vele szerződéses kapcsolatban álló, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások (a továbbiakban:  szolgáltató) által nyújtott személytaxi-szolgáltatásra (a továbbiakban: szolgáltatás) vonatkoznak. 

1.2 A szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: utas) a szolgáltatás megrendelésével,  igénybevételével fogadja el az ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a  Szolgáltató honlapján (https://citytaxieger.hu/) folyamatosan közzétételre kerül. 

1.3 A City Taxi kijelenti, hogy az ÁSZF a jogszabályi előírásokon, illetve a személytaxi szolgáltatáshoz szokásosan, az utasközönség által az elmúlt években megszokott  feltételeken túl az utasokra nézve hátrányos vagy szokatlan feltéteket nem tartalmaz. 

1.4 Abban az esetben, ha a szolgáltatást a maga vagy más részére igénybe venni kívánó természetes  vagy jogi személy a szolgáltatás tekintetében a City Taxival külön írásbeli szerződést (a továbbiakban:  külön szerződés) köt, az ÁSZF rendelkezései csak a külön szerződésben eltérően nem szabályozott  kérdésekben irányadóak.  

1.5 Abban az esetben, ha az utas egyes, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott lehetőségeket (így  különösen az előre fizetett, ún. pre-paid taxikártyát) vesz igénybe, az ÁSZF rendelkezései a külön  szabályozott lehetőségre vonatkozó szabályokkal együtt irányadóak.

2. A szolgáltatás 

2.1 A szolgáltatás személytaxi-szolgáltatás, amely alapján a szolgáltató az utast (utasokat), valamint  annak poggyászát az ÁSZF rendelkezései szerint az utas(ok) igénye szerinti helyre elszállítja. 

2.2 A szolgáltató a szolgáltatást csak az engedélye szerinti működési területen (Eger és Heves megye) kezdheti meg, ezen felül az általa szállított utast a működési területen kívülről  visszaszállíthatja, továbbá a működési területen kívül utast csak írásbeli előrendelés alapján, a  működési területen levő úti céllal vehet fel. 

2.3 A City Taxi – tekintettel arra, hogy a szolgáltatást a szolgáltató teljesíti – a szolgáltatásért nem  felelős, vállalja ugyanakkor, hogy a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok  esetén az ügyet haladéktalanul kivizsgálja, és indokolt esetben szankcionálja, illetőleg közreműködik  abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson. 

2.4 A szolgáltatót a szolgáltatásra – az alábbi (a)–(d) alpontban meghatározott kivétellel – szerződéskötési kötelezettség terheli. 

(a) Nem köteles elvállalni az utas szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője,  ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra  rendelik meg. 

(b) A szolgáltató vagy képviseletében a személytaxi vezetője a személyszállítást megtagadhatja, vagy  az utast a személyszállításból kizárhatja, ha az utas 

(i) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik, 

(ii) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a  személytaxinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy 

(iii) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti. 

(c) A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a  hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a szolgáltató vagy képviseletében a  személytaxi vezetője megtagadhatja. 

(d) A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás teljesítését, ha azt a jogszabály alapján az ÁSZF  kifejezetten lehetővé teszi. 

3. A szolgáltatás igénybevétele

3.1 A szolgáltatást az utas 

(a) a City Taxitól vagy a szolgáltatótól telefonon, mobiltelefonos alkalmazás segítségével, e mailben vagy on-line történő előzetes megrendeléssel (a továbbiakban: megrendelés), amely  azonnali, avagy az utas által előre meghatározott időpontban kezdődő szolgáltatásra vonatkozó  megrendelés (ez utóbbi a továbbiakban: előrendelés) lehet; 

(b) a taxiállomáson (droszton) várakozó személytaxiba utazási céllal történő beszállással, 

(c) a szabad jelzéssel közlekedő személytaxi megállításával vagy szabad jelzéssel várakozó  személytaxiba történő beszállással, vagy 

(d) a személytaxi vezetőjével szóban kötött megállapodás útján 

veheti igénybe. 

3.2 A szolgáltatásra a szerződés 

(a) az előzetes megrendelés elfogadásával, 

(b) az utasnak – feltéve, hogy a személytaxi vezetője a fenti 2.4 pont alapján nem tagadja meg a  személyszállítást – a taxiállomáson várakozó, vagy a szabad jelzéssel közlekedő személytaxiba utazási  szándékkal történő beszállásával, vagy 

(c) az utas és a személytaxi vezetője közötti megállapodás megkötésével  

jön létre. 

3.3 A fenti 3.1 pont szerinti azonnali megrendelés esetén a City Taxi – ha a kiállási cím Egerben van – rendszerint 3-15 percen belüli kiállást vállal, azzal, hogy rendkívüli esetekben (sztrájk,  közlekedési akadályok, szélsőséges időjárási helyzet) a kiállási idő ettől eltérhet.  

Vis maior (pl. tömegközlekedési sztrájk, természeti csapás vagy emberi tevékenység során előállt  vészhelyzet) esetében a City Taxi vagy a szolgáltató a szerződésben foglaltak teljesítésére nem vagy  csak korlátozottan képes, s ezen esetekre felelősséggel nem tartozik. 

4. A szolgáltatás teljesítése 

4.1 Kapcsolatfelvétel az utassal

Megrendelés esetén a rendelési címre való megérkezést követően a szolgáltató a rendelkezésre álló  információk alapján minden ésszerűen elvárható intézkedést elkövet az utassal való kapcsolatfelvétel  érdekében (kapucsengő, kaputelefon, porta, recepció). Amennyiben a Gépjárművezető az Utassal nem  tudott kapcsolatot létesíteni, a Gépjárművezetőt megilleti a reklamálás joga. 

4.2 Az utasok jogai, a személytaxi vezetőjének kötelezettségei az utassal szemben 4.2.1 Az utas jogosult 

(a) tiszta, jó állapotban lévő, valamennyi szükséges engedéllyel rendelkező, biztonságos  személytaxiban utazni; 

(b) udvarias, valamennyi közlekedési szabályt betartó sofőrrel utazni; 

(c) nyugodt, csendes, rádióforgalmazástól, rádióhallgatástól, dudaszótól, a járművezető általi  mobiltelefon-használattól mentes utazáshoz; 

(d) dohányfüst-mentes utazáshoz; 

(e) önállóan, a személytaxi más utassal való megosztása nélküli utazásra, kivéve, ha az utas máshogy  rendelkezik; 

(f) olyan gépkocsivezetővel közlekedni, aki rendelkezik személytaxis szolgáltatói képesítéssel, és  azonosító lapja a műszerfalon, jól látható helyen van elhelyezve; 

(g) minden esetben a hitelesített taxaméter által generált viteldíjat kell fizetnie (5. fejezet), és arról  bizonylatot kapnia; 

(h) igénye szerint légkondicionálásra vagy fűtésre; 

(i) (előre egyeztetett esetben) bankkártyával felár nélkül történő fizetésre; 

(j) működő biztonsági öv használatára, amely minden utas számára ajánlott; 

(k) vakvezető kutya szállítására. 

4.2.2 A személytaxi vezetője köteles az utassal szemben minden körülmények között udvarias,  segítőkész magatartást tanúsítani. 

4.2.3 A személytaxi vezetője köteles az utasnak segítséget nyújtani be- és kiszállásnál. Amennyiben a  címre érkezést követően a körülmények megengedik, a személytaxi vezetője lehetőség szerint várja az  utast a személytaxi mellett, hogy számára a beszállást a személytaxi ajtajának kinyitásával  megkönnyítse, illetve a csomagokat szükség szerint a csomagtartóban elhelyezze. Mozgásában  korlátozott, vagy nehezen mozgó utas esetén (pl. mankót használ, kerekesszékkel közlekedik, vak  vagy gyengén lát, idős) a személytaxi vezetője a körülményektől függetlenül köteles a ki-, és  beszálláshoz, valamint a kényelmes utazáshoz szükséges segítséget nyújtani (pl. ülésbeállítás). 

4.2.4 A személytaxi vezetője a szolgáltatás megkezdése előtt köteles az úti cél ismeretében az  útvonalat az utassal egyeztetni. Az egyeztetés során a személytaxi vezetője köteles felhívni az utas  figyelmét az ismerete szerint fennálló forgalmi akadályokra. Amennyiben az utas a személytaxi  vezetőjére bízza az útvonal megtervezését, abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a  legrövidebb útvonalat választani; ettől eltérni kizárólag az utas beleegyezésével lehet. A személytaxi  vezetője csak az utassal történő útvonal egyeztetést követően indulhat el. Amennyiben a személytaxi  vezetője nyelvi vagy más ok miatt az utassal nem tud útvonalat egyeztetni, köteles a legrövidebb  útvonalat választani. A személytaxi vezetője ugyanakkor nem köteles olyan útvonalon fuvart teljesíteni, amely a Gépjármű épségét veszélyeztetheti. 

4.2.5 A személytaxi vezetője az utassal bizalmaskodó beszélgetést nem kezdeményezhet, illetve a  beszélgetést nem erőltetheti. Amennyiben az Utas kezdeményez beszélgetést a személytaxi vezetője,  abban az esetben a személytaxi vezetője köteles a társalgást udvarias hangnemben, az Utas  hangulatához mérten folytatni. 

A személytaxi vezetője politikai tartalmú, alkotmányos, személyiségi jogok körébe tartozó (pl. faji,  vallási, kisebbségi kérdések) beszélgetést nem kezdeményezhet, az ilyen irányú kérdésekre nem  köteles válaszolni. Az esetleges beszélgetés során a személytaxi vezetője az utas magánügyeivel  (ideértve a jövedelmi, vagyoni viszonyokat is), magánéletével kapcsolatos kérdést nem tehet fel,  továbbá nem hozhat az utas tudomására olyan információt, amely annak magánéletét, magánügyeit  érinti, vagy érintheti. A személytaxi vezetője a diszkréció szabályait köteles betartani. 

A személytaxi vezetője a saját magánéletére, magánügyeire vonatkozó kérdésekre nem köteles  válaszolni, az e körben történő közlések saját döntésétől függenek. A személytaxi vezetője az utast  nem terhelheti saját magánéleti, jövedelmi vagy egyéb problémáival. A személytaxi vezetője  szexuális/erotikus tartalmú megjegyzéseket az utasra nem tehet, szexuális kapcsolat létesítését nem  ajánlhatja fel, az utas kinézetére vonatkozóan az udvariasság határain belül kizárólag pozitív  véleményt nyilváníthat. 

4.2.6 A személytaxi vezetője a tudomására jutott üzleti vagy magántitkot köteles megőrizni tekintet  nélkül arra, hogy az közvetlen közlés útján, vagy közvetett módon (pl. telefonbeszélgetés vagy az  utasok közötti beszélgetés) jutott a tudomására. 

4.2.7 A személytaxi vezetője műsorszóró rádiót, magnót, CD-t kizárólag az utas előzetes  hozzájárulásával hallgathat, televíziót az Utas előzetes hozzájárulásával sem hallgathat/nézhet. Ha az  utas kéri, a rádió, magnó, CD működtetését meg kell szüntetni. Rádiózás esetén – amennyiben ennek  technikai feltételi fennállnak, és az utas igényli – a személytaxi vezetője köteles az utas által kért  rádióadóra váltani.  

4.2.8 A személytaxi vezetője a lehetőségekhez képest kötelezett a személytaxi belső hőmérsékletének  megfelelő szabályozására; az ablakot lehúzni, felhúzni, a fűtést és a klímaberendezést szabályozni  csak az utas kérése vagy beleegyezése esetén lehet. 

4.2.9 A személytaxi vezetője csak különösen fontos helyzetekben használhat mobiltelefont. Hívás  fogadását az utas jelenlétében minden esetben a lehető legrövidebb időn belül be kell fejezni. 

4.2.10 A személytaxiban a dohányzás a jogszabály erejénél fogva tilos. 

4.3 Poggyász- és előállat szállítása 

4.3.1 Az utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen el  lehet helyezni. Az utasnak az utastérbe magával vitt poggyászáért és értéktárgyaiért a szolgáltató nem  tartozik felelősséggel 

4.3.2 Poggyászként nem szállítható olyan tárgy amely 

(a) méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, 

(b) a személytaxi vezetője, az utas vagy a többi utas egészségében, testi épségében, ruházatában,  kézipoggyászában kárt okozhat, vagy 

(c) a járművet megrongálhatja vagy beszennyezheti. 

A szolgáltató vagy a személytaxi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a  személytaxit, más utasok ruházatát vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos  közlekedést zavarja. 

4.3.3 Élőállat-szállítására vonatkozóan a 4.3.2 pont rendelkezései irányadóak, azzal, hogy az élőállat  szállítása az alábbi 4.4 pont szerinti különleges igénynek minősül.

4.3.4 Amennyiben a személytaxi vezetője a személytaxiban bármilyen értéktárgyat talál, azt  haladéktalanul jelezni a City Taxinak, amely a talált értéktárgyakról nyilvántartást vezet. A talált  értéktárgyak megőrzése a személytaxi vezetőjének kötelezettsége. Amennyiben az utas személye és  elérhetősége ismert, úgy a City Taxi haladéktalanul értesíti arról, hogy az értéktárgyat a  személytaxiban hagyta, és tájékoztatja az értéktárgy átvételének lehetőségeiről. 

4.4 Különleges igények 

4.4.1 A City Taxi szervezésével működő szolgáltatók valamennyi, a jogszabályban előírt feltételnek  meg kell, hogy feleljenek, ugyanakkor a szolgáltatásban részt vevők személytaxik és a szolgáltatók  eltérő adottságaira is figyelemmel a jelen ÁSZF alapján az utasok személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó  különleges igényeinek kielégítése nem feltétlenül biztosítható. 

E körben különleges igénynek minősül például: 

– élőállat szállítása, 

– kerekesszék szállítása, 

– gyermekülés, 

– extra méretű poggyász (sífelszerelés, kerékpár, stb.) szállítása. 

4.4.2 A személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó különleges igény díjmentesen kerül teljesítésre, azonban  javasolt ilyen esetekben a megrendelés City Taxinál történő kezdeményezése, annak érdekében, hogy  a szolgáltatásra az azt vállaló és teljesíteni képes szolgáltató kerüljön kiválasztásra. 

4.4.3 A személytaxi-szolgáltatás körébe nem tartozó igények (így különösen kísérés, csomag kézi  szállítása, repülőtéri táblázás, ügyintézési feladat, beszerzés, stb.) nem tartoznak az ÁSZF hatálya alá,  arra vonatkozóan a jogszabályi keretek között esetén a szolgáltatóval vagy a City Taxival kötött külön  megállapodás esetén lehet mód. 

4.5 A személytaxiban az utas által okozott károk (szennyezés, rongálás) 

4.5.1 A személytaxi megrongálása, az utastér maradandó beszennyezése, illetve egyéb károkozás  esetén a szolgáltató jogosult az utas részéről az általa okozott károk megtéríttetésére, a követelés  érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség az utast terheli.

4.5.2 Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatosan a szolgáltató és az utas nem tudnak megállapodni,  a szolgáltató köteles a City Taxit tájékoztatni, annak érdekében, hogy a City Taxi megbízottja a  helyszínre érkezzen, és a káreseményről jegyzőkönyvet vegyenek fel, amelyet az utas is aláír.  Amennyiben a jegyzőkönyv aláírását az utas megtagadja, ennek a tényét, valamint okát a City Taxi megbízottja a jegyzőkönyvben köteles feltüntetni, továbbá szükség esetén rendőr intézkedését kérni. 

5. A szolgáltatás ellenértéke 

5.1 Az ÁSZF alapján végzett személytaxi-szolgáltatás ellenértéke a viteldíj.  

A viteldíjat a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a következő elemekből képezi: 

(a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj; 

(b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj  (mértékegysége: forint/kilométer); 

(c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan  felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc). 

A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból  – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél  nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e  sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti, az idővel arányos egységdíj 15  km/óra határsebesség érték alatt kerül alkalmazásra. 

5.2 A viteldíj mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák): 

TípusAlapdíj (Ft)Km díj (Ft/km)Várakozási díj (Ft/perc)
Hivatalos1100440110
Korrekciós010

Az Eger közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási határon kívülre irányuló  személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén az Eger közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a  szolgáltató a fenti viteldíjat alkalmazhatja.

5.3 A fizetendő viteldíj képzése  

(a) az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az  utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be. 

(b) előrendelés vagy megrendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a City Taxi által  előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott  időpontban az előrendelés vagy a megrendelés címén tartózkodik. 

5.4 Mivel a szolgáltatást a City Taxival szerződésben álló szolgáltató teljesíti a saját nevében és javára,  a viteldíj is a szolgáltatót illeti, ő a számla (nyugta) kiállítója és annak jogosultja is. A City Taxi a  fuvarközvetítésért az utastól díjazásra nem jogosult. 

5.5 A viteldíj a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg esedékes. A viteldíjat az utas készpénzben vagy  (többlet díj nélkül) (elrőe egyeztetve) bankkártyával, magyar forintban köteles kiegyenlíteni.  

Más fizetési megoldások alkalmazására külön szerződés vagy az ÁSZF 1.5 pontjában írt lehetőség  igénybevétele esetén van mód. 

6. Egyéb rendelkezések  

6.1 Az ÁSZF rendelkezéseivel érintett jogviszonyra alapvetően az alábbi jogszabályok rendelkezései  irányadóak: 

(a) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

(b) a Kormány 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelete a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti  személyszállításról, 

(c) a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a  személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások  létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról. 

6.2 Az utas a szolgáltatással kapcsolatosan a következő helyeken tehet panaszt vagy bejelentést:

(a) City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete,  

cím: 3300 Eger, Petőfi Sándor u. 19. 

telefon: Diszpécserközpont: a hét minden napján, 0-24 órában: +36 (36) 555-555

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 8-16 óra között: +36 (36) 555-555

e-mail: [email protected] 

A City Taxi kiemeltnek tartja szolgáltatásai magas minőségét, erre tekintettel kiterjedt  minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, továbbá a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján etikai  bizottság gondoskodik az ÁSZF, valamint a szakmai és etikai szabályok betartásáról. 

A fent írt csatornákon a City Taxi szívesen fogadja egyéb észrevételeiket és javaslataikat is. 

(b)Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

Tel: 36/515-469

(c) Heves Megyei Kormányhivatal  

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9,

Tel: 36/521 500 

6.3 A szolgáltatással kapcsolatosan személyes adatok kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés szabályait  a City Taxi Adatkezelési Szabályzata tartalmazza (https://citytaxieger.hu/), amely a jelen ÁSZF  részének minősül. Amennyiben az adatkezelési szabályokat nem fogadja el, adatait ne adja  meg a City Taxi részére! 

6.4 A jelen ÁSZF 2021. szeptember 1. napján lép hatályba. 

6.5 A City Taxi egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására, azzal, hogy a már megkötött  szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

General Terms and Conditions 

General Terms and Conditions 

performed by the contractual partners of City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete under the trademark of City Taxi 

FOR TAXI SERVICE 

1. Validity of the General Terms and Conditions 

1.1 These general terms and conditions (hereinafter: GTC) of City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete (Petőfi Sándor u. 19. Eger 3300; Tax Number: 18582217-1-10; Phone No.: (36) 555-555;  Website: https://citytaxieger.hu/; E-mail: [email protected]; hereinafter: City Taxi) as  organized by an independent dispatching service (mediating and organizing taxi services),  undertakings which are in a contractual relation with City Taxi (hereinafter: provider) and which  provide taxi services (hereinafter: service).  

1.2 The user of the service (hereinafter: passenger) by ordering the service, accepts the GTC, which  is being published on the provider’s website (https://citytaxieger.hu/) in order to be available for  studying in advance.  

1.3 City Taxi declares that the GTC, in accordance with the legal regulations and the  customary use of taxis, does not contain conditions that are detrimental or unusual for  passengers. 

1.4 In the case of a natural or legal person wishing to use the service for themselves or another party  enters a separate written contract (hereinafter: separate contract) with City Taxi, the provisions of  these GTC shall apply only in matters not regulated otherwise in the separate contract. 

1.5 In the case of a passenger not having certain options regulated in these GTC (e. g. in particular  prepaid, so-called pre-paid taxi cards), the provisions of these GTC are separate as well as are the  rules of the regulated option. 

2. The Service 

2.1 The service is a taxi service, on the basis of which the provider transports the passenger (or  passengers) and their to the place according to the needs of the passenger(s) in accordance with the  provisions of these GTC.  

2.2 The provider may start the service only in the area of operation according to its licence (Eger  and Heves county), in addition, a passenger from outside of the operating area may be returned  to the operating area. If a passenger outside of the operating area wishes to use the service, they  shall have a written pre-order and a destination within the area of operation. 

2.3 In view of the fact that the service is provided by the provider, City Taxi is not responsible for the  service, but undertakes to investigate the matter immediately in the event of problems and complaints  related to the provision of the service and, if justifies, sanctions or contributes to ensuring that the  recipient of the service receives adequate compensation.  

2.4 The provider is obliged to enter a contract for the service, with the exceptions specified in sub paragraphs (a)−(d) below. 

(a) The passenger shall not be obliged to be transported by the provider or, on its behalf, by the taxi  driver if it is ordered at a distance of more than 30 km from the administrative boundary of the place  of establishment. 

(b) The provider or, on its behalf, the taxi driver may refuse the transportation of passengers or  exclude the passenger from the vehicle if the passenger: 

(i) is drunk or intoxicated, or behaves scandalously, 

(ii) with their behaviour endangers the safety of traffic, the physical integrity and health of themselves  or other passengers, the integrity of the taxi or its equipment, 

(iii) may contaminate the vehicle with their clothing, luggage or otherwise. 

(c) A person who is incapacitated or unable to use the service without an escort, as well as an  unaccompanied minor under the age of six, may be refused transport by the service provider or, on its  behalf, the taxi driver.  

(d) The provider may refuse to provide the service if it is expressly permitted by the GTC pursuant to  law.  

3. Use of the Service

3.1 The service can be provided to the passenger  

(a) by pre-ordering from City Taxi or the provider by phone, smart phone application, fax, e-mail or  online (hereinafter: order), which is an immediate order or a service starting at a specified time by  the passenger (the latter hereinafter: pre-order); 

(b) by the passenger boarding a taxi waiting at the taxi station (drost) for travel purposes; 

(c) by the passenger stopping a taxi with a vacancy sign or by boarding a taxi in waiting with a  vacancy sign; or 

(d) by an oral agreement between the passenger and the taxi driver. 

3.2 The contract for the service is concluded by 

(a) accepting the pre-order, 

(b) the passenger, provided that the taxi driver does not refuse to transport them in accordance with  point 2.4 above, boarding a taxi in waiting at a taxi station or travelling with a vacancy sign with the  intention of travelling, or 

(c) concluding an agreement between the passenger and the taxi driver. 

3.3 In case of immediate order according to point 3.1 above, City Taxi – if the starting address is in  Eger – usually undertakes a waiting time of 3-15 minutes, with the exception of exceptional  cases (strike, traffic obstructions, extreme weather conditions) this time frame may differ. 

In the case of unforeseen circumstances (e. g. a public transport strike, a natural disaster or an  emergency caused by human activity), City Taxi or the provider has no or only limited capacity to  perform the contract and is not liable for these cases.  

4. Performing the Service 

4.1 Contacting the Passenger 

In the case of an order, after arriving at the ordering address, the provider shall take all reasonably  foreseeable measure to contact the passenger based on the available information (doorbell, intercom,  gate, reception). If the Driver was unable to establish contact with the Passenger, the Driver has the  right to complain. 

4.2 Passengers’ Rights, Obligations of the Taxi Driver towards the Passenger 

4.2.1 The passenger is entitled 

(a) to travel in a clean, safe taxi in good condition and with all the necessary permits; (b) to travel with a polite taxi driver who follows all traffic rules; 

(c) for a calm, quiet travel that is free of radio transmission, listening to the radio, honking, as well as  mobile phone using by the driver; 

(d) to a smoke-free travel; 

(e) to travel individually, without sharing the taxi with another passenger, unless the passenger  declares otherwise;  

(f) for a travel with a driver who is qualified as a taxi driver and whose identification card is placed in  conspicuous place on the dashboard; 

(g) in all cases to pay the fare generated by the certified taximeter (Chapter 5) and to receive a  receipt; 

(h) to air conditioning or heating as required; 

(i) to pay by credit card at no extra charge; 

(j) to use a working seat belt, which is recommended for all passengers; 

(k) to carry a guide dog. 

4.2.2 The taxi driver shall be polite and helpful to the passenger in all circumstances. 

4.2.3 The taxi driver is obliged to assist the passenger in getting in and out of the vehicle. If  circumstances permit, after arrival at the address, the taxi driver shall wait for the passenger next to  the taxi to help boarding by opening the door of the taxi and place the luggage in the luggage  compartment, if necessary. In the case of a passenger with reduced mobility or difficulty in moving (e.  g. using a crutch, wheelchair, blind or visually impaired, elderly), the taxi driver must provide  assistance for getting in and out of the vehicle and for a comfortable travel (e. g. seating), regardless  of circumstances. 

4.2.4 The taxi driver is obliged to know the destination before starting the service route with the  passenger. During the consultation, the taxi driver is obliged to draw the passenger’s attention to the  traffic obstructions known to them. If the passenger trusts the planning of the route by the taxi driver  they must choose the shortest route; deviations from this can only be made with the consent of the  passenger. The driver of the taxi can only start after arranging the route with the passenger. If the  taxi driver is unable to arrange the route with the passenger due to language or other reasons, they  are obliged to choose the shortest route. However, the taxi driver is not obliged to perform a route  that may endanger the safety of the Vehicle.  

4.2.5 The taxi driver may not initiate a confidential conversation with the passenger or may not force  conversation. If the Passenger initiates a conversation with the taxi driver, the taxi driver is obliged to  continue the conversation in a polite manner, commensurate with the mood of the Passenger.  

The taxi driver may not initiate a conversation with political content, constitutional, personal rights (e.  g. racial, religious, minority issues), and is not obliged to answer such questions. During the possible  conversation, the taxi driver may not ask questions related to the passenger’s private affairs (including  income and property relations), privacy, nor may they disclose to the passenger any information that  affects or may affect their privacy, private affairs. The taxi driver is obliged to follow the rules of  discretion.  

The taxi driver is not obliged to answer questions related to their private life and private affairs, the  communications in this area depends on their decision. The taxi driver must not burden the passenger  with their own privacy, income or other problems. The taxi driver may not make comments about the  passenger with sexual/erotic content, may not offer to have a sexual relationship, and may only  express a positive opinion about the passenger’s experience within the limits of courtesy.  

4.2.6 The taxi driver shall be required to maintain the business or private secrets of which they are  aware, regardless of whether it has come to their knowledge through direct communication or  indirectly (e. g. telephone conversation or passenger conversation).  

4.2.7 The taxi driver may listen to broadcasting radio, tape recorder or CD only with the prior consent  of the passenger but may not they listen/watch television even with the prior consent of the  Passenger. If the passenger requests so, the operation of the radio, tape recorder or CD must be  stopped. In the case of radio broadcasting, if the technical conditions exist and the passenger  requests so, the taxi driver is obliged to switch to the radio station requested by the passenger.  

4.2.8 The taxi driver is obliged to regulate the internal temperature of the taxi as far as possible; open  or close the window, control the heating and the air conditioning only at the request or consent of the  passenger.

4.2.9 The taxi driver should only use a mobile phone in particularly important situations. Receipt of a  call in the presence of the passenger must always be completed as soon as possible.  

4.2.10 In the taxi, smoking is prohibited by law. 

4.3 Transportation of Luggage and Live Animals 

4.3.1 The passenger may carry luggage of a size that can be stored in the luggage compartment or on  the empty seat. The provider is not responsible for the luggage and values carried by the passenger in  the passenger compartment.  

4.3.2 Items cannot be transported as luggage 

(a) that due to their size or weight may not be placed in a designated place in the vehicle; 

(b) that may damage the health, physical integrity, clothing of the taxi driver, or hand luggage of the  passenger, or other passengers; 

(c) that may damage or contaminate the vehicle. 

The provider or the taxi driver may refuse to transport luggage that could contaminate the taxi, other  passengers’ clothing to passenger’s luggage or interfere with safe traffic. 

4.3.3 With regard to the transportation of live animals, the provisions of Section 4.3.2 shall apply,  provided that the transportation of live animals is considered to be a special need in accordance with  Section 4.4 below.  

4.3.4 If the taxi driver finds valuables in the taxi, they will immediately notify City Taxi which will keep  a record of the found valuables. Preservation of found valuables is the responsibility of the taxi driver.  If the identity and contact details of the passenger are known, City Taxi will immediately notify you  that the item has been left in the taxi and inform you of the possibilities of receiving the item.  

4.4 Special Needs

4.4.1 Providers operating with City Taxi meet all the conditions prescribed by law, however,  considering the different characteristics of the taxi vehicles and the providers participating in the  service, it is not necessarily possible to satisfy the special needs of passengers for the services.  

Examples of special needs in this area are: 

– transportation of live animals, 

– transportation of wheelchairs, 

– child seat, 

– transportation of extra luggage (ski equipment, bicycles, etc.).  

4.4.2 The special demand for the taxi service will be met free of charge, however, in such cases it is  recommended to initiate the order with City Taxi in order to select the provider who undertakes and is  able to perform the service.  

4.4.3 Needs that do not fall within the scope of the taxi service (such as escort, manual delivery of  luggage, airport signage, administrative tasks, procurement, etc.) are not covered by the GTC and  according to the should be arranged directly with City Taxi or the provider in accordance with the  legal regulations.  

4.5 Damage caused by passenger in taxis (contamination, vandalism) 

4.5.1 In the case of damage to the taxi, permanent contamination of the passenger compartment or  other damage, the provider is entitled for compensation for the damages caused by the passenger, all  expenses and costs related to the enforcement of the claim shall be borne by the passenger.  

4.5.2 If the provider and the passenger cannot agree on the damage event, the provider must inform  City Taxi in order for the City Taxi representative to arrive at the scene and record a report on the  damage event, which is also signed by the passenger. If the passenger refuses to sign the report, the  City Taxi representative must indicate the fact and the reason for this in the report, and, if necessary,  request the action of a police officer.  

5. The Price of the Service

5.1 The fee for the taxi service performed based on the GTC is the fare.  

The fare consists of the following elements of the fare measuring device (hereinafter: taximeter): 

(a) basic fee: a fee that can be charged when starting to use the service; 

(b) distance-proportional unit fee: the fee that can be charged by the taximeter based on the distance  travelled (unit of measure: HUF/kilometre); 

(c) time-proportional unit fee: in proportion to the elapsed time by the taximeter during the service  chargeable fee (unit of measure: HUF/kilometre).  

The fare to be paid is calculated by the taximeter from the basic fee, the distance-proportional fee and  the time-proportional fee, taking the speed limit into account. The speed limit is the speed value at  which the taximeter travelling at the higher speed records an increase in the charge proportional to  the distance, and below this speed limit the increase in the charge is proportional to the time. The  time-proportional unit charge is applied below a speed limit of 15 km/h. 

5.2 The fare is as follows (fares include VAT): 

TípusAlapdíj (Ft)Km díj (Ft/km)Várakozási díj (Ft/perc)
Hivatalos1100440110
Korrekciós010

In the case of the provision of a taxi service started in the administrative territory of Eger, but  directed outside of the administrative border, the provider may apply the above fare for the return  journey to the administrative border of Eger.  

5.3 The calculation of the fare to be paid 

(a) begins with the start of the taximeter after the passenger has boarded the taxi, and on arrival at  the destination requested by the passenger, ends by stopping the taximeter. 

(b) in case of a pre-order will start at a time determined by the passenger and City Taxi, if the taxi  driver is at the address of the pre-order or order at the pre-arranged time. 

5.4 As the service is provided by the provider under contract with City Taxi in its own name and for its  own benefit, the fare is also due to the provider, who is also the issuer and holder of the invoice  (receipt). City Taxi is not entitled to charge the passenger for the transportation.  

5.5 The fare is due at the same time as the service is provided. The passenger is obliged to pay the  fare in cash or (without extra charge) by credit card in Hungarian Forints (HUF).  

Other forms of payment can be used if a separate contract or the option described in Section 1.5 of  the GTC is used.  

6. Other provisions 

6.1 The legal relationship affected by the provisions of the GTC is managed by the provisions of the  following legal acts: 

(a) Act V of 2013 on the Civil Code, 

(b) Government Decree 176/2015. (VII. 7.) on the carriage of passengers by road for hire or reward, 

(c) Budapest City Council Decree 31/2013. (IV. 18.) on the conditions for the operation of the taxi  transport service providing and organizing the service, the procedure for the establishment and use of  taxi stations and the official price of the taxi service.  

6.2 The passenger may make a complaint or report regarding the service at the following places: (a) City-Eger Taxi Személyszállítók Egyesülete, 

Address: Petőfi Sándor  u. 19. Eger 3300

Phone of the Dispatcher Centre, 0-24 hours on every day of the week: 

(36) 555-555 

Customer Service: on workdays from 8AM to 4PM: (36) 555-555 

E-mail: [email protected]  

City Taxi considers the high quality of its services to be a priority, in this respect it operates an  extensive quality assurance system, and based on contracts concluded with providers, an ethics  committee ensures compliance with the GTC and professional and ethical rules. 

Via the contacts written above, City Taxi also welcomes any comments or suggestions.  

(b) Consumer Protection Inspectorate 

Kossuth L. u. 9. Eger 3300

Phone No.:  36/515-469

(c) Heves County Government Office 

Kossuth Lajos u. 9, Eger 3300

Phone No.:  36/521 500 

6.3 Personal data will also be processed in connection with the service. The rules of data management  are contained in the City Taxi Privacy Policy (https://citytaxieger.hu/), which qualifies as part of  these GTC. In case you do not accept the data management rules, do not provide you data  to City Taxi. 

6.4 These GTC shall take effect on 1 September 2021. 

6.5 City Taxi is unilaterally entitled to change the GTC, provided that the already concluded contracts  are subject to the terms and conditions in force at the time of conclusion.